เภสัชกร

ประวัติ เภสัชกร นกไดโนสคูล (My Bio-data)

 

“อายุ ไม่จำกัดการเรียนรู้”

กับ เภสัชกร หญิง กนกรัตน์ ไชยลาโภ (เภสัชพี่นก/พี่นกโน่)

“Learning is Ageless”,

Ms. Kanokrat Chailapo (Nok, Thai pharmacist)

 

= = = = = =🔆

 

การศึกษา (Education)

 

2553

พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 

2010

Master of Art Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Buddhist studies and Art of Life)

 

 

2550

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สหสาขาเภสัชวิทยา) (coursework-seminar)

2007

Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Multidisciplinary of Pharmacology) (coursework-seminar) Chulalongkorn University

 

2544

เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (บริหารเภสัชกิจ ; ปัจจุบันคือ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)

2001

Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University (Social and Administrative Pharmacy)

 

2539

โรงเรียนราชินี  (วิทย์-คณิต)

1996

Rajini School (Major : Sciences)

 

= = = = = =🔆

 

รางวัลที่เคยได้รับ (Awards)

 

2554

อาจารย์ เภสัชกร ประจำแหล่งฝึกงาน ศศภท. ดีเด่น จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

2011

Excellent Pharmacy teacher at the training session from Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University

 

2544

นักศึกษา นําเสนอปริญญานิพนธ์ดีเด่น จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2001

Best outstanding of bachelor’s thesis from Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

 

2539

รองชนะเลิศ คําขวัญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9

ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี จาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

1996

The second prize of motto in honor of  His Majesty the King (King Rama 9 of Thailand)

on the occasion of his 60th anniversary from Siam Commercial Bank

 

2539

เข็มเชิดชูเกียรติจากโรงเรียนราชินี ใน 2 ประเภท คือ

(1) นักเรียนผู้มีน้ำใจงาม และ 

(2) นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน จากการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ

สายวิทย์-คณิต (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) (ประเภททีม) ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

1996

Two Pin badge of honor in 2 categories :

(1) Good natured student and

(2) Great student who made a name for Rajini School because won the award

from the science quiz competition (Physics, Chemistry and Biology in teams competition)

at Suankularb Wittayalai School

 

= = = = = =🔆

 

งานอาจารย์ – เภสัชกร (Work)

 

2553-2561

อาจารย์เภสัชกร ประจําสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เภสัชกร โรงพยาบาลเอกชน-โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เภสัชกรประจำ ร้านยาคุณภาพ

เภสัชกรฟรีแลนซ์ ร้านยาเอกชนและเชนสโตร์ (chain store) ชั้นนำในกรุงเทพและต่างจังหวัด

2010-2018

Pharmacy teacher at community drugstore of Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University

Pharmacist at many private hospitals and drugstores (fulltime and part time working)

 

2550-2554

อาจารย์เภสัชกรพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์เภสัชกรพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(สอนที่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี)

อาจารย์เภสัชกร สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.)

วิทยาคารกรุงเทพ

อาจารย์เภสัชกร ประจำหลักสูตรเภสัชกรรม สถาบัน SIAM RNA International จังหวัดปทุมธานี

2007-2011

Guest lecturer at many private institutions including Faculty of Pharmacy,

Srinakharinwirot University, Sirindhorn College of Public Health Chonburi,

Nakhonratchasima College

 

2544-2553

อาจารย์เภสัชกร ประจําภาควิชาเภสัชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

2001-2010

Pharmacy lecturer at Sirindhorn College of Public Health Chonburi

 

= = = = = =🔆

 

ประสบการณ์เขียน (Writing)

 

2561-ปัจจุบัน

เขียนบทความ-ดูแลเว็บไซต์ นกไดโนสคูล ดอทคอม เพจไดโนสคูล และช่อง Youtube 

วาดการ์ตูน ไดโนสีฟ้า Bluedino (ภาษาไทย-อังกฤษ)

ตัวอย่าง ตอน เพื่อนสนิท (My Best Friend) ตอน นิ้วโป้ง (A thumb) และ ตอน คอย (The Waiting) 

2018-present

Content producer, Bluedino creator & Webmaster of nokdinoschool.com (Thai-English version)

and alternative channels including Page : dinoschool and Youtube channel

For examples : My Best Friend , A thumb and The Waiting (🎧Thai and English version)

 

 

การ์ตูนออนไลน์

 

2562

เภสัชกร เขียนบทความ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมุมมองเพื่อสิ่งแวดล้อม

หนังสือ “เสนาศึกษา” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) (ISBN : 0857-5002)

2019

Presented the content in the book “Sena Suksa”, Chulachomklao Royal Military Academy

 

2559-2562

เภสัชกรรับงานเขียนฟรีแลนซ์ ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ (ปัจจุบัน ไม่ได้รับเขียนแล้วค่ะ)

2016-2019

Health and science writer (freelance) No longer do this

 

2553

ผู้เขียน และ บรรณาธิการร่วม “หนังสือธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ” (ISBN : 978-974-350-330-6)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดน-พุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย

รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2553) สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ชมรมโพธิคยา 980

2010

Writer and Co-editor of the book “Dhamma wichai from the land of Buddha”

for supporting Thai monks to encourage Buddhist studies in India

 

2552

เภสัชกรเขียนบทความ คอลัมน์ PHARMACIST’S TALK

วารสาร SIAM MAGAZINE ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2009

Writer of the ‘Pharmacist’s Talk’ column in Siam Magazine, Thailand Anticancer Club

 

= = = = = =🔆

 

อาสาสมัคร (Volunteer)

 

อาสาสมัครมูลนิธิบูรณพุทธ (ดังตฤณ) ถอดเสียงและอื่น ๆ

เพื่อเผยแผ่ธรรมะในเพจ สื่อธรรมะดังตฤณ (facebook.com) และบล็อค ดังตฤณวิสัชนา

Volunteer of dhamma of buddha (facebook page) and blog by Dungtrin

 

อาสาสมัครเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ตามโอกาส เช่น

Volunteer for blind and disabled persons such as

 

– ร่วมเรียนรู้และฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสาน (MMA ; Mixed Martial Art) แก่ผู้บกพร่องในการมองเห็น

นำโดย ครูปลาย จิติณัฐ อัษฏางค์มงคล (นายกสมาพันธ์ MMA คนแรกของประเทศไทย)

MMA training for blind teaching by the first president of  Thai Mixed Martial Arts Federation

(TMMAF), Mr. Jitinat Asdamongkol

 

– เป็นผู้วิ่งร่วมทาง (Guide Runner) เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น

(ท่านที่่สนใจกิจกรรมนี้ ลองเข้าในกลุ่ม Facebook : วิ่งด้วยกัน ได้ค่ะ)

Guide runner for blind (See and Join FACEBOOK : RUN2GETHER CLICK Here)

 

= = = = = =🔆

 

ช่องทางติดต่อ (Contact Me)

หากท่านมีคำแนะนำ ติชม กรุณาติดต่อนกทางอีเมลด้านล่างนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Please do not hesitate to contact me at this email. Thank you

💌 Email : contact@nokdinoschool.com

 

= = = = = =🔆

 

⛔บทความ ภาพ และสื่อรูปแบบอื่น ๆ บนเว็บไซต์นกไดโนสคูล มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดเแปลง แก้ไข แอบอ้าง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ ในการพาณิชย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

⛔All contents (the writings, pictures, media, etc) in this website have legal copyright. No one is allowed to copy, modify, or use for any commercial purposes without permission from the copyright owner.

 

✅ หากท่านเห็นว่าข้อมูลในบทความใดเป็นประโยชน์ ต้องการบอกต่อผู้อื่น กรุณากดปุ่ม share เพื่อส่งลิงค์กลับมาที่ เว็บไซต์นกไดโนสคูล ขอบคุณค่ะ

✅ Only share button is available. Thank you.