nokdinoschool นกไดโนสคูล
Thank you for your supporting & sharing💙

เกี่ยวกับฉัน About Me

🔊 ENGLISH VERSION1

🔊 ENGLISH VERSION2

 

อายุ ไม่จำกัดการเรียนรู้ Learning is Ageless

 

อะไรคือคำที่ลงตัวที่สุด ที่สื่อความหมายถึงตัวคุณเอง

สำหรับฉัน สิ่งที่ตรงที่สุด น่าจะเป็นคำนี้

เป็นคำที่ให้กำลังใจแก่ตัวเอง

และตรงกับนิสัยไม่ท้อที่จะหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย

และมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

นิสัยนี้เป็นมาแต่เด็ก แม้ตอนนี้จะแก่วัยขึ้น ก็ไม่ยอมให้ ‘อายุ’ มาเป็นข้ออ้างที่จะเฉื่อยชา!

 

ตอนแรก ฉันใช้ภาษาอังกฤษว่า “Learning is Ageless” 

แต่ตอนนี้มาเพิ่มขยายอีกหน่อยว่า “It’s Never Too Late To Learn”

เป็นการให้กำลังใจคูณสอง สำหรับคนที่คิดท้อ เมื่อจะเริ่มลองอะไรใหม่ ๆ

ซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีอีก “มาก”

ที่ว่า “มาก” คือ ทั้งจำนวนคน และเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันเพิ่ม

 

จะว่าไป โควิดก็ให้ด้านแหลมคม

ให้เราได้เรียนรู้การพลิกหน้าตะแคงหงายกับชีวิต

เพื่อปรับตัวกับจังหวะต่าง ๆ และภาวะฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน

 

ก็หวังว่าทั้งตัวฉันและคนอื่น ๆ จะได้ใช้จังหวะนี้เคลียร์ตัวเอง

จัดการปัญหาเก่าที่คั่งค้าง

ตั้งสติ!

กล้าเผชิญหน้า ลุยสู้ได้แม้ตัว-ตัว กับปัญหาใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

แบบไม่กลัวความยากลำบาก

(ความยาก+ลำบาก) ทั้งยาก และ ลำบาก.. แน่และกล้าสู้กับมันไหมล่ะ?

 

ครูท่านหนึ่งบอกฉัน ว่า “ลำบากให้ชิน” ไม่ใช่ ลำบากวันนี้ เพื่อสบายวันหน้า

ฉันจึงว่า เมื่อมีชีวิต ต้องไม่กลัวความยาก+ลำบาก

แต่ให้ กลัวการอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรี ดีกว่า

 

แล้วเราคงได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ

นกไดโนสคูล

(ภญ. กนกรัตน์ ไชยลาโภ)

update 16 มีนาคม 2565

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

💮“Learning is Ageless”

 

What’s the motto of your life? 

I mean, what are the words that describe you?

“Learning is Ageless” is exactly what I am.

It’s the word to encourage myself in hard times.

Also, it refers to my habit of never giving up on my quest to find out the answer.

 

“อายุ ไม่จำกัดการเรียนรู้” is spoken in Thai as “Ar-Yu-MAI-Cham-Kad-Karn-REARN-Ru.

At first, I used “Learning is Ageless”  in English for the same meaning.

Then, it has been added with this sentence “It’s Never Too Late To Learn” for complete fulfillment.

 

Since the outbreak of coronavirus (Covid-19) that affects world-class economic and lifestyles of people for many years.

We all realize that we have to adapt to a new balanced situation. 

This is the great time to reorganize yourselves.

Solving the longstanding problems in your finance and work.

Think logically and act consciously.

 

I wish the word “Learning is Ageless”  and “It’s Never Too Late To Learn” could cheer everyone up to get through any obstacles in life from now on.

No matter how old you are or how many problems you have to face.

nokdinoschool, updated 16-March 2022

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

🏤ประวัติการศึกษา My Education

 

2565 : พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(พุทธจิตวิทยา) (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ) 

2022 : Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Buddhist Psychology),  Mahachulalongkornrajavidyalaya University  (in progress)

 

2553 : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 

2010 : Master of Art, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

(Buddhist studies and Art of Life)

 

2550 : วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สหสาขาเภสัชวิทยา) (coursework-seminar) 

2007 : Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Multidisciplinary of Pharmacology)

(coursework-seminar)  Chulalongkorn University

 

2544 : เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (บริหารเภสัชกิจ)

*ปัจจุบัน คือ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

2001 : Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

(Social and Administrative Pharmacy)

 

2539 : โรงเรียนราชินี  (วิทย์-คณิต)

1996 : Rajini School (Major : Sciences)

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

⭐รางวัลที่เคยได้รับ Awards

2554 : อาจารย์เภสัชกร ประจำแหล่งฝึกงาน ศศภท. ดีเด่น

จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 

2011 : Excellent Pharmacy teacher at the training session

from Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University

 

2544 : นักศึกษานําเสนอปริญญานิพนธ์ดีเด่น

จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2001 : Best outstanding of bachelor’s thesis

from Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

 

2539 : รองชนะเลิศ คําขวัญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี จาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

1996 : The second prize of motto in honor of  His Majesty the King

(King Rama 9 of Thailand) on the occasion of his 60th anniversary

from Siam Commercial Bank

 

2539 : เข็มเชิดชูเกียรติจาก โรงเรียนราชินี ใน 2 ประเภท คือ นักเรียนผู้มีน้ำใจงาม

และ ผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน  จากการแข่งขันตอบคำถามวิชาการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

(ประเภททีม) ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

1996 : Two Pin badge of honor in 2 categories : (1) Good natured student

and  (2) Great student who made a name for Rajini School due to

winning the award from the science quiz competition (Physics, Chemistry

and Biology in teams competition) at Suankularb Wittayalai School

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

🩺งานอาจารย์-เภสัชกร Academic Works

2553-2561 :

อาจารย์เภสัชกร ประจําสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, เภสัชกร โรงพยาบาลเอกชน-โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร,

เภสัชกรประจำร้านยาคุณภาพ และเภสัชกรฟรีแลนซ์ร้านยาเอกชนและเชนสโตร์ (chain store)

2010-2018 : Pharmacy teacher at community drugstore of Faculty of

Pharmacy, Srinakharinwirot University, Pharmacist at many private

hospitals and drugstores.

 

2550-2554 :

อาจารย์เภสัชกร (พิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

อาจารย์เภสัชกร (พิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี, อาจารย์เภสัชกร

สาขาเภสัชวิทยา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.)

วิทยาคารกรุงเทพ และ อาจารย์เภสัชกรประจำ หลักสูตรเภสัชกรรม

สถาบัน SIAM RNA International ปทุมธานี

2007-2011 : Guest lecturer at many private institutions including

Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, Sirindhorn College

of Public Health Chonburi, Nakhonratchasima College

 

2544-2553 : 

อาจารย์เภสัชกร ประจําภาควิชาเภสัชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

2001-2010 : Pharmacy lecturer at Sirindhorn College of Public Health, 

Chonburi

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

🌎ผลงานเขียน My Creative Contents

 

2564-2565 :

ที่ปรึกษาและอำนวยการผลิตคอนเทนต์เชิงวิชาการ ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษา

ระดับ Native Speakers  กว่า 24 ภาษา ในนาม ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก “nds PROLANG content”

[24 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส (บราซิล) สวีเดน นอร์เวย์ ดัชต์

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ อินเดีย ฮินดี ภาษาไทย มลายู

มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา (เขมร) และอื่น ๆ] (นับดี ๆ ก็เกิน 24 ไปหลายอยู่นะ!)

 

2021-2022 : “nds PROLANG content” : Team leader and Content Advisor

in Medical Sciences and other fields which created high-quality contents

(content writing, translating, proofreading & editing, converting speech to text)

by various fields of  professional experts in 24 languages. 

 

2561-ปัจจุบัน :

เขียนคอนเทนต์+ดูแลเว็บไซต์ นกไดโนสคูลดอทคอม ผลงานการ์ตูน ไดโนสีฟ้า Bluedino

2018-present : Content producer, Bluedino creator & Webmaster of nokdinoschool.com 

(Thai-English version) and alternative channels including Page : Dinoschool and Youtube channel

 

 

นก ไดโนสคูล

 

2562 : เขียนบทความวิทยาศาสตร์ประยุกต์ลงหนังสือ “เสนาศึกษา”

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) (ISBN : 0857-5002)

2019 : Presented the content in the book “Saena Suksa”,

Chulachomklao Royal Military Academy

 

2559-2562 : เภสัชกรทำงานแบบฟรีแลนซ์ เขียนบทความทางการแพทย์

+ วาดภาพกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

2016-2019 : Freelance writer and illustration drawer

 

2553  : เขียนบทความและเป็นบรรณาธิการร่วมใน “หนังสือธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ” 

(ISBN : 978-974-350-330-6) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดน-พุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2553)

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ชมรมโพธิคยา 980

2010 : Writer and Co-editor of the book “Dhamma wichai from the land

of Buddha” for supporting Thai monks to encourage Buddhist studies in India

 

2552 : เขียนบทความลงคอลัมน์ PHARMACIST’S TALK

วารสาร SIAM MAGAZINE ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2009 : Writer of the ‘Pharmacist’s Talk’ column in Siam Magazine,

Thailand Anticancer Club

 

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

💌 ช่องทางติดต่อ Contact Me

ติดต่องาน-แนะนำติชม Email : contact@nokdinoschool.com 

 

 

🔆= = = = = = = = = = = =🔆

 

ชมการ์ตูนสีน้ำ  “Bluedino ไดโนสีฟ้า”Click here for seeing the start point of ‘Bluedino’.

การ์ตูน

 

⛔ คอนเทนต์ บทความ-ภาพ-สื่อใด ๆ บนเว็บไซต์นกไดโนสคูล มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดเแปลง แก้ไข แอบอ้าง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ ในการพาณิชย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ✅ สนับสนุนเว็บไซต์นกไดโนสคูลเพียงกดปุ่มแชร์ บอกต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ ⛔ All contents (the writings, pictures, media, etc) in this website have legal copyright. No one is allowed to copy, modify, or use for any commercial purposes without permission from the copyright owner. ✅ Only share button is available. Thank you.


Thank you for your supporting & sharing💙

ใส่ความเห็น